The Red Dragon

Amcanion Mae’r Sefydliad Cenedlaetholdeb Cymreig yn fudiad annibynnol sydd yn cynnal ymchwil ac yn lledaenu pob agwedd o genedlaetholdeb dinesig yng Nghymru a gweddill Ewrop.   Mae’n aelod cyswllt o Centre Maurits Coppieters (CMC), sef sefydliad gwleidyddol Ewropeaidd sy’n gysylltiedig â Chynghrair Rydd Ewrop (EFA), y mae Plaid Cymru yn aelod sylfaenol ohoni. Mae Sefydliad Cenedlaetholdeb Cymreig yn cefnogi’r nod o Gymru yn dod yn aelod wladwriaeth o’r Undeb Ewropeaidd cyn gynted ag y caiff hi’r cyfle. Objectives The Welsh Nationalism Foundation is an autonomous association engaged in the research and dissemination of all aspects of civic nationalism in Wales and the rest of Europe. It is affiliated to the Centre Maurits Coppieters (CMC), a European political foundation associated with the European Free Alliance, of which Plaid Cymru is a founder member. The Foundation supports the objective of Wales becoming a member state of European Union at the earliest opportunity.
Projectau Projects
Mae’r Sefydliad wedi ymglymu â nifer o brojectau ymchwil, sydd ar wahanol gamau o ddatblygiad. Fe wnaethon ni olygu’r monograff ymchwil Twf y Cenhedloedd Ymreolaethol: Manteision Sefydliadol Bod yn Aelod Wladwriaeth yn yr Undeb Ewropeaidd, argraffwyd ym mis Mehefin 2012 gan y CMC yn rif 5 yn ei restr o gyhoeddiadau arloesol.Mae Opsiynau dros heddwch / Options for Peace yn brif astudiaeth feirniadol a chymharol o bolisïau rhyngwladol ac amddiffyn y pleidiau gwleidyddol sy’n aelodau o Gynghrair Rhydd Ewrop. Rydym yn casglu tystiolaeth gan y pleidiau ac archifau EFA ac n trafod materion mewn gweithdai academaidd a gwleidyddol mewn cenhedloedd is-wladwriaethol ac aelod wladwriaethau anymochrol detholedig. Disgwylir i’r project hwn , sydd wedi ei ariannu gan y CMC, gael ei gwblhau yn 2013.

Rydym hefyd yn golygu cyhoeddiad mawr ar hyd Ewrop ar y cyd gyda phroject NISE (Mudiadau Cenedlaetholgar & Strwythurau Rhyngol yn Ewrop /Nationalist Intermediary Structures in Europe), sef, European Civic Nationalisms, fydd yn cynnwys penodau ar unigolion cenedlaetholgar ddinesig  amlwg  ar hyd y cyfandir. Dyma fydd y dadansoddiad pan-Ewropeaidd cyntaf o genedlaetholdebau dinesig, sefydliadau cenedlaetholgar  a mudiadau cenedlaetholgar a bydd cyfres o seminarau a chynadleddau yn mynd gyda chyhoeddi’r llyfr.

Rydym yn rhychwantu rhaglen ymchwil arloesol, Dewisiadau ar gyfer Economi Newydd /Choices for a New Economy, sef syniadau am adfywiad economaidd cynaliadwy i Gymru fel aelod wladwriaeth o’r Undeb Ewropeaidd.

Yn ychwanegol i hyn, rydym yn cyhoeddi sylwebaeth ar bynciau cyfoes drwy gyfrwng ein safleoedd ar-lein sy’n hyrwyddo polisïau’r Sefydliad a hybu datblygiad syniadaethol cenedlaetholdebau dinesig Ewropeaidd.

The Foundation is engaged in a number of research projects, which are at various stages of development. We edited the research monograph The Ascent of Autonomous Nations: The Institutional Advantages of Being An EU Member State published by the CMC in June 2012, No. 5 in its series of pioneering publications.Options for Peace, is a major critical and comparative study of the international and defence policies of the political parties which are members of the European Free Alliance. We are gathering evidence from the parties and the EFA archives and discussing the issues in academic and political workshops in selected sub-state nations and non-aligned member states. This project, part-funded by the CMC, is due for completion in 2013.

In association with the the NISE (Nationalist Intermediary Structures in Europe) project, we are also editing a major Europe-wide publication, European Civic Nationalisms, which will feature chapters on significant civic nationalist individuals and movements across the whole continent. This will be the first pan-European analysis of civic nationalisms, nationalist organisations, and national movements, and a series of seminars and conferences will accompany the book’s publication.

We are scoping an innovative research programme, Choices for A New Economy, of ideas for the sustainable economic regeneration of Wales as a member state of the European Union.

In addition, we publish commentaries on current topics via on-line sites which promote the policies of the Foundation and advance the ideational development of European civic nationalisms.